REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Cumperi acum, platesti mai târziu cu tbi bank si poti castiga pana la 1.500 lei bani
inapoi”
1. Organizatorul campaniei
1.1 Campania “Cumperi acum, platesti mai târziu cu tbi bank si poti castiga pana la 1.500 lei
bani inapoi” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de TBI BANK EAD Sofia –
Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11691/2012, avand CUI RO 30771201, in Registrul
Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal
inregistrat sub numarul 26838, reprezentata de Săcuiu Cristina, cetățean român, domiciliată în
București, str. Promoroacă nr. 7, sc. 1, et. 6, ap. 19, sector 1, identificată cu CI seria RK nr. 765451 eliberată
de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 19.07.2021, valabilă până la data de 08.12.2031, CNP 2851208080055,
conform împuternicirii nr. 30 din data de 29.06.2023, denumita in continuare “Organizator”, in
conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare
“Regulament”.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ai carui termeni
si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, participantii
sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor
prezentului Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de
Organizator.
1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind
accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.tbibank.ro sau
poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.
2. Scopul campaniei
Campania este destinata promovarii Creditelor de consum pentru achizitie de bunuri/servicii oferite
online de TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si se adreseaza persoanelor fizice care
achizitioneaza produse si servicii de la comerciantii parteneri ai Organizatorului, participanti la
campanie, sau prin aplicatia tbi de la magazinele online disponibile in aplicatie, participante la
campanie, cu plata pretului in rate, prin credit acordat de catre Organizator si care indeplinesc
conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament.
3. Durata campaniei
3.1 Campania se desfasoara in perioada 01 noiembrie – 30 noiembrie 2023, pe tot teritoriul
Romaniei, exclusiv in mediul online (magazine online partenere ale Organizatorului si participante la
campanie, care ofera produse/servicii cu plata pretului in rate, prin credit acordat de Organizator,
atat prin intermediul website-urilor, cat si prin intermediul aplicatiei mobile tbi). Nu toti partenerii
tbi bank sau magazinele disponile in tbi app sunt si participanti la prezenta campanie, exceptiile de
la aceasta campanie sunt prezentate la art. 5.1, lit c.
3.2 Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre Organizator, prin actualizarea
prezentului Regulament.
4. Premiile campaniei
4.1. Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, 100 (unasuta) de premii constand in cash back (bani
inapoi pe cont). Valoarea cashback-ului consta in contravaloarea a 3 rate lunare aferente unei
cumparaturi eligibile, realizate in perioada campaniei respectiv cash back total de maxim 1.500 lei /
premiu. Premiul va fi oferit sub forma unei alimentari care se va regasi in contul de client al
castigatorului aferent creditului acordat de Organizator. Alimentarea sumei de cashback nu implica
niciun un proces de rambursare anticipata a creditului, Castigatorul poate decide si solicita, daca
doreste aceasta actiune conform art. 6.7.
4.2. Castigatorii Premiilor nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul
Campaniei si nici sa solicite modificarea premiului acordat conform Regulamentului.
4.3. Valoarea totala a premiilor acordate in aceasta campanie este de 150.000 (unasutăcincizecimii)
lei.
4.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe
cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti
a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului in conditii normale.
4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni
intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita/savarsite pana la momentul acordarii premiilor, se va
proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci
Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b)
daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite
persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.
5. Dreptul de participare la campanie
5.1. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”), care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;
b) au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 74
de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
c) contracteaza un credit de la TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti pentru finantarea
achizitiei bunurilor/serviciilor de la partenerii Organizatorului, prin platformele lor online
si/sau de la magazinele disponibile in aplicatia mobila tbi Romania,. Din prezenta campanie
sunt excluse urmatoarele magazine online: emag.ro, altex.ro, mediagalaxy.ro si flanco.roi
d) nu si-au exercitat dreptul de retragere din contract in termen de 30 (treizeci) zile de la
semnarea contractului;
e) creditul este aprobat de banca, are o valoare de minim 400 lei si este acordat pana la
30.11.2023;
f) nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal.
5.2. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la
Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.
5.3. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul
Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
5.4. Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de
creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform
normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.
6. Mecanismul campaniei
6.1. Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul
online, constand in bannere afisate pe site-urile comerciantilor parteneri si pe paginile de socializare
ale acestora. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania
desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face atat catre clientii existenti ai
Organizatorului cat si catre clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la
Campanie si beneficiile acesteia.
6.2. Clientii interesati de contractarea unui Credit de consum pentru finantarea achizitiei
bunurilor/serviciilor disponibile la partenerii Organizatorului aplica online din aplicatia mobila tbi
Romania sau direct de pe site-urile partenerilor participanti in campanie. Exceptiile partenerilor de
la aceasta campanie sunt prezentate la art. 5.1, lit c. Pentru orice informatii suplimentare (inclusiv
despre comerciantii parteneri, precum si locatiile acestora), acestia pot contacta Serviciul Relatii
Clienti la numarul de telefon 021/529 86 00.
6.3. In cazul in care Cererea de credit este aprobata si creditul este acordat in perioada mentionata
la art. 5.1 de mai sus si clientul indeplineste cumulativ conditiile prevazute in prezentul Regulament,
acesta este inregistrat automat in lista de clienti care indeplinesc conditiile de participare la
Campanie.
6.4. Pentru acordarea celor 100 (o suta) de premii se va efectua 1 (o) tragere la sorti, in data de
09.01.2024, in prezenta unui notar public care va consemna datele extragerii.
6.5. La tragerea la sorti organizata in conditiile aratate la art. 6.4 de mai sus vor fi inclusi toti clientii
care intrunesc conditiile de participare de la punctul 5.
6.6. In situatia in care un participant contracteaza mai multe cumparaturi eligibile de la Organizator
in perioada campaniei, acesta poate castiga mai multe premii, intrand cu sansa la tragerea la sorti
pentru fiecare cumparatura contractata in conditiile prezentului Regulament. La tragerile la sorti vor
fi desemnati 100 (o suta) de castigatori si 100 (o suta) de rezerve.
6.7. Dupa validarea rezultatelor tragerii la sorti, Organizatorul va efectua urmatorii pasi in vederea
acordarii premiilor:
 lista de clienti castigatori ai prezentei Campanii va fi trimisa catre Departamentul de
Operatiuni si Administrare Credite care vor proceda la procesarea cash back-ului specific
pentru situatia fiecarui client, insa nu mai mult de 1.500 lei cumulat pentru cele 3 rate/premiu;
 dupa procesare, Departamentul de Operatiuni si Administare Credite va comunica
alimentarea contului clientului cu suma de cash back (aceasta alimentare nu implica niciun
un proces de ramburasare anticipata, Castigatorul poate decide si solicita, daca doreste
aceasta actiune contactand ulterior departamentul Call Center la numarul de telefon 021/529
86 00). Suma alimentata se va reflecta in soldul disponibil din contul clientului ;
 clientii vor fi contactati telefonic si informati in maxim 1 luna de la data tragerii la sorti
(respectiv pana in data d 08.02.2024) cu privire la premiile castigate, fiindu-le comunicata si
suma cash back disponibila in contul de client tbi bank.
7. Taxe si impozite
7.1. Pentru premiile care depasesc suma de 600 de lei se va calcula, declara si vira impozit platit in
mod direct de Organizator in numele castigatorului conform legislatiei in vigoare.
7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina
exclusiva a Participantilor.
7.3. Prin prezentul Regulament, Participantii sunt informati cu privire la mecanismul de impozitare
aplicat de Organizator.
8. Reguli generale
8.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma
in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor
evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade,
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii
in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.
8.3. Eventualele litigii intre TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si participantii la Campanie se
vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor
fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.
8.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre TBI Bank EAD
Sofia – Sucursala Bucuresti la sediul din Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, Romania pana
cel tarziu la data de 29.01.2024. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio
contestatie.
8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
8.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de
premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente.
8.7. Clientii câștigători nu au dreptul de a cere modificarea parametrilor recompenselor.
9. Prelucrarea datelor personale
9.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate
cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro.
9.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastra in ceea ce priveste tragerea la sorti si primirea premiului, solicitarea documentelor
cu privire la verificarea identitatii dumneavoastra si a documentelor necesare validarii castigatorului,
precum si postarea datelor dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe retelele de socializare
ale Organizatorului si ale Partenerului si pe site-ul companiei. Aceste date nu se vor prelucra de catre
companie in alte scopuri ulterioare inmanarii premiului si incheierii Campaniei.
9.3. Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal
ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.
9.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre
responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele
date de contact: DPO@tbibank.ro, telefon 0738 757 126
9.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale
Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si
desfasurarea Campaniei.
9.6. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii
scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea
campaniei.
9.7. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai
Organizatorului Campaniei care asista la organizarea si desfasurarea Campaniei si realizarii scopurilor
mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu Organizatorul si
autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale.
9.8. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora
necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul
de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori
furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de
produsele/serviciile Bancii supuse Campaniei.
9.9. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul
de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la
restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra
din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter
automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune
plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in
legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul
dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la
adresa sesizari@tbibank.ro sau la numarul de telefon 021 529 86 00.
9.10. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt
prelucrate, va rugam sa va adresati: dpo@tbibank.ro sau la numarul de telefon 0738 757 126.
9.11. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au
luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in
prezenta Sectiune.
Actul s-a întocmit la Societatea Profesională Notarială Preda şi Marinescu, într-un singur
exemplar original și două duplicate având aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care un
duplicat s-a eliberat părţi şi un duplicat s-a depus la arhiva societății notariale, împreună cu
exemplarul original.
SEMNĂTURA
TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti
prin reprezentant
Săcuiu Cristina
<semnătură indescifrabilă>
R O M Â N I A
Societate Profesională Notarială Preda şi Marinescu
Sediu: Str. Petre Ispirescu nr.37, bl.M138, sc.1, et.P, ap.2, Sector 5;
Telefon-fax: 021/794.25.67, mobil 0721.33.90.31, 0744.20.60.82;
Cod de identificare fiscală RO35801567;
Licenţa de funcţionare nr.63/3643/10.03.2016

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. …….
Anul 2023 luna OCTOMBRIE ziua 31
Eu, MARINESCU FLORENTINA, notar public, m-am deplasat, la cerere, la adresa din
Bucureşti, Str. Puţul lui Zamfir nr. 8-12, sector 1, unde am găsit pe:
– Săcuiu Cristina, domiciliată în București, str. Promoroacă nr. 7, sc. 1, et. 6, ap. 19, sector 1,
identificată cu CI seria RK nr. 765451 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 19.07.2021, valabilă
până la data de 08.12.2031, CNP 2851208080055, în calitate de reprezentant al TBI BANK EAD Sofia
– Sucursala Bucuresti, conform împuternicirii nr. 30 din data de 29.06.2023, care după citirea actului,
a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea
prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul articolului 12, litera b, din Legea nr. 36/1995, republicată,
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
S-a perceput onorariul în sumă de 500 lei + 95 lei TVA, achitat cu OP/2023.
NOTAR PUBLIC
MARINESCU FLORENTINA
LS/SS
Prezentul duplicat s-a întocmit în două exemplare de notar public Marinescu Florentina,
astăzi, data autentificării actului și are aceeaşi forţă probantă ca originalul.
NOTAR PUBLIC
MARINESCU FLORENTINA